top of page

วิธีดำเนินการงาน

ระบุความต้องการและผู้ที่มีความต้องการ
ให้ที่พักอาศัยและให้โอกาสเรียน
ให้ความหวังสู่อนาคต
ที่ดี

มูลนิธิเกื้อกูลแห่งประเทศไทย ได้ช่วยเหลือเด็กให้มีที่พักอาศัย ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา อบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมแบบคริสเตียน เราเชื่อว่าเด็กได้รับการศึกษาที่ดี จะเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของเขาเพื่ออนาคตต่อไปและหวังว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมต่อไป

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page