top of page

โครงการของมูลนิธิ

บ้านแห่งความหวัง
บ้านกาสะลอง
294996744_1816400208692120_5317712143511481525_n.jpg
โครงการทุนการศึกษา

บ้านแห่งความหวังก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อเป็นที่พักของเด็กที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่เสียชีวิต ที่มีผลมาจากยาเสพติด และ เอช ไอ วี ปัจจุบันในบ้านแห่งความหวังมีเด็กจำนวน 23 คน เด็กเหล่านี้ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ทางสายเลือด ไม่ให้ความรักและความห่วงใยแก่เขาเท่าที่ควร มูลนิธิเกื้อกูลร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นให้บ้านพักที่อยู่ในบ้านแห่งความหวังแก่เด็กเหล่านี้

มูลนิธิเกื้อกูลเชื่อว่าเด็กแต่ละคนควรได้รับโอกาสในการไขว่คว้าเรื่องการศึกษาที่สูงขึ้น โดยผ่านการฝึกปฏิบัติกับใช้ความรู้และทักษะที่นอกเหนือจากที่เขาได้รับจากโรงเรียน ซึงจะมีพลังที่ทำลายโซ่ตรวนแห่งความยากจนได้ โดยมีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้น เราเชื่อว่าเด็กแต่ละคนเป็นพระพร พวกเขาจะกลับไปพัฒนาช่วยชุมชนของเขาไปในทางที่ดีขึ้น โครงการทุนการศึกษาจะสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน อาหารและอื่นๆตามความจำเป็น

  • มหาวิทยาลัย

    • มหาวิทยาลัยราชภัเชียงใหม่

    • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

    • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา

  • สถาบันพระคริสต์ธรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านกาสะลองเปิดในปี 2546 ปัจจุบันมีเด็กที่พักในบ้านกาสะลองจำนวน 18 คน เด็กเหล่านี้มาจากครอบครัวที่ยากจน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลใน เชียงใหม่  เชียงราย ตาก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสถานภาพที่ไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม

 

ที่บ้านกาสะลอง เด็กๆ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ให้การศึกษาที่ดีขึ้น และเด็กๆ ได้รับการสอนทักษะชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

bottom of page