top of page

พันธกิจ

มูลนิธิเกื้อกูลให้สิ่งที่ต้องการกับเด็กผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และยาเสพติด เด็กมาจากครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวที่แตกแยก โดยมูลนิธิมีเป้าหมาย  เพื่อให้บ้านพักที่ปลอดภัยแก่เด็ก  ให้การศึกษาที่ดีกับเขาเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเขา ให้ด้านจริยธรรมของคริสเตียนด้วยการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า และให้ความรักกับเด็ก

 วิสัยทัศน์

ให้ทุกดวงใจได้รับแรงบันดาลใจที่จะรัก รับใช้ และช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อขจัดการแพร่ขยายของเอชไอวี/เอดส์ และการใช้ยาเสพติด เพื่อจะเห็นจุดยืนของชุมชาติพันธ์มีความเท่าเทียมกันในประเทศไทย มีความเชื่อว่าหัวใจทุกดวงจะหันกลับมาหาพระเจ้า

 

bottom of page